งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

   

 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ ๑.๑    พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ

กลยุทธ์ที่ ๑.๒    ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑.๓    ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี และศิลปะ

กลยุทธ์ที่ ๑.๔    ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดี

กลยุทธ์ที่ 1.5    ส่งเสริมผู้เรียนให้นำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2.1    พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

กลยุทธ์ที่ 2.2     พัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 2.3     พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ให้เกิดทักษะอาชีพสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 2.4     ส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 2.5    ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 2.6    ส่งเสริมกระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การสรรหาทรัพยากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  3.1  จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้พอเพียงและเหมาะสม

กลยุทธ์ที่  3.2  สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาให้พอเพียงและเหมาะสม

กลยุทธ์ที่  3.3  พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่  4.1  สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่  4.2  ยกระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่  4.2  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การน้อมนำหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่  5.1  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

กลยุทธ์ที่  5.2  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่  5.3  ส่งเสริม  สนับสนุน  ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

 

เป้าประสงค์ (Goals)

  1. โรงเรียนมีผู้เรียนที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  2. โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
  3. โรงเรียนมีปัจจัยทางการศึกษาที่เพียงพอ และมีคุณภาพ
  4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
  5. โรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
   

ผู้บริหาร  

   
   

สถิติผู้เข้าชม  

0199424
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
421
591
1012
195616
8416
12043
199424

Your IP: 159.192.140.133
2020-02-18 11:56
   

ราคาน้ำมัน  

   

พยากรณ์อากาศ  

   

หน่วยงานภายใน  

   

Link Banner