พิมพ์

 

ประกาศโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ